SOOHO SPARE PARTS

SOOHO SPRAY GUN ACCESSORIES, MODEL SH-206, SH-210

1/ Thân súng / Gun body

2/ Bộ cao áp / High voltage cascade

3/ Móc treo / Hook

4/ Báng súng / Grip

5/ Giá giữ cáp / Grip holder

6/ Ống dẫn bột A / Powder channel A

7/ Đầu điện cực / Rod holder

8/ Ống dẫn bột B / Powder channel B

9/ Béc phun / Deflector plate

10/ Đầu phu / Cap muzzle

11/ Nắp súng / Gun cap

SOOHO SH-206 CONTROL UNIT

(Front View)

(Interior view)

(Rear view)

INJECTOR

POWDER HOPPER 30L

POWDER HOPPER 100L

POWDER HOPPER 200L

For further assistance, please dial 0938.911.288