SOOHO SPARE PARTS

SOOHO SPRAY GUN ACCESSORIES, MODEL SH-206, SH-2101/ Thân súng / Gun body
2/ Bộ cao áp / High voltage cascade
3/ Móc treo / Hook
4/ Báng súng / Grip
5/ Giá giữ cáp / Grip holder
6/ Ống dẫn bột A / Powder channel A
7/ Đầu điện cực / Rod holder
8/ Ống dẫn bột B / Powder channel B
9/ Béc phun / Deflector plate
10/ Đầu phu / Cap muzzle
11/ Nắp súng / Gun cap

SOOHO SH-206 CONTROL UNIT


INJECTOR


POWDER HOPPER 30L


POWDER HOPPER 200L

error: Content is protected !!